Generalforsamling

 
 
                                      Årsmøte i Låter vasslag BA, 28.04.10.
 
                         Årsmøtet ble holdt på Kjerringøy brygge, og 25
                         Stemmeberettige representanter møtte.
 
 
Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste.
              Flere var kritisk til om innkalling og publisering av årsmøtedokumenter,
              er i hht. lagets vedtekter eller offentlige krav og retningslinjer.
              Det ble også reist tvil om alle medlemmer har signert grunneier-
              erklæring. Dette skal gjøres før medlemskap i laget er gyldig.
              (vedtektene §4)  Styret pålegges å følge dette opp.
              LV engasjerer advokat for å få en gjennomgang/vurdering av
              innkallingsrutiner.
              Innkallingen godkjent mot 4 stemmer.
 
Sak 02: Godkjenning av representanter og fullmakter.
              25 representanter og 5 fullmakter godkjent.
 
Sak 03: Valg av møteleder.
              Oddbjørn Olsen ble foreslått og enstemmig valgt.
 
Sak 04: Valg av to representanter til underskrift av årsmøteprotokoll.
              Svein Nilsen og Jan Hugo Wickstrøm ble foreslått og enstemmig valgt.
 
Sak 05: Årsberetning.
              Leder refererte årsberetningen.
              Knut Almbakk ønsket svar på om det medførte riktighet at LV avslo
              tilbud om hjelp fra Bodø kommune, i forbindelse med vinterens
              vannproblemer.
              Dette er ikke riktig. LV hadde hele tiden en god dialog med Bodø
              Kommune, men enighet om at det var lite kommunen kunne bidra med
               Ros fra årsmøtet for den innsatsen som ble gjort i vinter, både av styret
               og frivillige mannskaper.
               Årsberetningen enstemmig godkjent.
 
Sak 06: Regnskap.
              Leder refererte regnskap og revisjonsberetning.
              LV har brukt ca kr 50.000,- på konsulentarbeid i forbindelse med
              framføring av vann til Eidet.
              Kostnadsoverslaget er på ca 10 millioner, og søknad om offentlig støtte,
              er nå sendt.
              Spørsmål om det ikke ville vært billigere med grunnboring, men det gis
              ikke offentlig støtte til dette med så få abonnenter.(ca 30)
              Når svar på søknadene foreligger, vil det bli innkalt til medlemsmøte
              for å avgjøre om utbyggingen skal/kan gjennomføres.
              Resultatregnskap bør fremlegges mer detaljert en det som ble forelagt
              årsmøtet. Styret følger dette opp til neste årsmøte.
              Regnskapet enstemmig godkjent.
 
Sak 07: Budsjett.
              Arne Lyngmo mente driftsutgiftene var satt for lavt.
              Budsjettet enstemmig vedtatt.
 
Sak 08: Fastsetting av vannavgift.
              Forslag fra styret om å holde vannavgiften på 2010 nivå, i fem år
              fremover.
              En del skepsis fra årsmøtet mot å låse vannavgiften for fem år, men det
              er fullt mulig å justere avgiften i perioden, hvis det skulle vise seg å bli
              behov for dette.
              Spørsmål om det er mulig å betale etter vannmåler, men dette er ikke 
              noe det foreløpig er gitt mulighet til.
              Styrets forslag ble vedtatt mot 4 stemmer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 09: Innkomne saker.
              Forslag fra Knut Almbakk om at det settes ned en arbeidsgruppe på tre
              personer som skal se på en snarlig kommunal overtakelse av Låter
              vasslag.
              Styrets forslag:
              Forslaget avvises og Låter vasslag fortsetter som privat andelslag.
            
              Mye diskusjon om hvorvidt laget, også i framtiden, vil ha de nødvendige   
              ressurser og kompetanse til å drive videre på en forsvarlig måte.
              Enkelte mente at det vil være store fordeler med en kommunal
              overtakelse. Bodø kommune disponerer helt andre ressurser enn LV,
              og vil dermed mye enklere kunne gjøre nødvendige tiltak og
              investeringer for å sikre en god og stabil vannforsyning i framtida.
              Andre mente at LV besitter den nødvendige kompetanse og ressurser
              til å fortsette oppgraderingen og moderniseringen av ledningsnettet.
              Leder mente at målet etter hvert må være å få så høy kvalitet på
              ledningsnett og installasjoner, at det kreves minimalt med ressurser
              å drive LV. Han mente også at det er mye som ikke er bedre i Bodø
              kommune enn hos LV. F.eks områder med eldre og dårligere
              ledningsnett og vannverk i kommunens ytterdistrikt som ennå ikke er
              godkjent.
               
              Etter mye diskusjon, fremmet Åse Wickstrøm et forslag som var en del
              omskrevet og moderert, i forhold til Knut Almbakks forslag:
     
              ”Årsmøtet oppnevner en komité som får i oppgave å utrede forholdene
               rundt/mulighetene for kommunal overtakelse av LV.
               Herunder hvilke konsekvenser det vil få for vannavgiftens størrelse og
               for daglig drift og vedlikehold. Vil en f.eks kunne benytte lokale
               entreprenører, eller vil alt ligge under Bodø bydrift.”
 
               Knut Almbakk trakk da sitt forslag, og det ble foretatt skriftlig
               avstemning mellom styrets og Åse Wickstrøms, forslag.
             
               En gjennomgang viste at de godkjente representantene representerte
               40 andeler i LV.
 
               Resultat av avstemningen: Styrets forslag fikk 23 stemmer.
                                                               Åse Wickstrøms forslag fikk 17 stemmer.
 
 
Sak 10: Fjellet.
              Nor-consult har utarbeidet en foreløpig rapport, med forslag til
              utbedringer. Denne konkluderer med at for å sikre en stabil
              vannforsyning, må ledning senkes 1,5-2 m gjennom terskelen inn i
              Øvre Låtervann. Videre må ledningen ut fra vannet og i en lengde av
              ca 250m, sprenges ned til frostfri dybde (1,5-2m)
              Kostnadene med dette er stipulert til ca 1,5 mill. inkl mva.
              En befaring på barmark vil være nødvendig for å utarbeide et endelig
              forslag til tiltak.
              Når dette foreligger vil det bli innkalt til medlemsmøte for godkjenning.
              Her vil også finansieringsplan bli framlagt. 
 
Sak 11: Styrets godtgjørelse.
              Styret foreslår at satsene holdes på dagens nivå:
              Leder og sekretær: kr 5.000,-
              Styremedlemmer  : kr 3.000,-
              Varamedlemmer   : kr 1.000,-
 
              Knut Almbakk fremmet følgende forslag:
              Styreleder              :  kr 10.000,-
              Sekretær                :  kr   7.500,-
              Styremedlemmer :  kr   5.000,-
              Varamedlemmer  :  kr   1.000,-  
             
              Almbakks forslag ble enstemmig vedtatt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 12: Valg.
              Det nye styret i Låter vasslag BA, fikk følgende sammensetning:
 
              Leder:                            Rolf E. Alsos                                 (gjenvalg)
              Styremedlemmer:       Gunnar Johnsen                         (gjenvalg)
                                                      Tom Eide                                     (gjenvalg)
                                                      Kjell Eide                                      (ikke på valg)
                                                      Knut Johansen                            (ikke på valg)
 
              Varmedlemmer:           Sverre Jensen                             (ikke på valg)
                                                      Ulf Mikalsen                                (gjenvalg)
 
              Valgkomitè:                   Åse Wickstrøm                           (på valg i 2011)
                                                      Per Martin Bendiksen               (på valg i 2012)
                                                      Oddbjørn Olsen                          (på valg i 2013)
 
              Revisor:                          Interrevisjon AS, Bodø.
 
 
 
 
 
 
                                                     Gunnar Johnsen
                                                                (ref)
 
 
   
 
          Jan Hugo Wickstrøm                                                                Svein Nilsen