Vedtekter

            
                      VEDTEKTER FOR LÅTER VASSLAG SA
  
Stiftet dato  ..............................................:    11. nov. 1962 
Vedtekter godkjent  .................................:    08.  mai 1998 
Med seneste endringer .............................:    07. mars 2013
     
     
                                                                      § 1
Låter Vasslag er dannet av grunneiere og abonnenter. Laget har kontoradresse
8093 Kjerringøy, og er registrert i enhetsregisteret med nr 970 189 807.
Selskapets forretningskommune er Bodø.
  
                                                                   § 2
Lagets formål er å skaffe vann til boliger, fritidsboliger, næringsvirksomhet og annet i sitt naturlige område. Alle innenfor dette området har rett til tilknytning etter gjeldende vedtekter og regler.
Dette gjelder bare hvis tilstrekkelig mengde og trykk kan leveres uten forsterkning.
Hvis noen ønsker tilknytning uten at disse forutsetninger kan opfylles, må vedkommende selv bære alle kostnader mht investering i, og drift av nødvendig teknisk utstyr. Dette vil ikke ha innvirkning på vannavgiften.
  
                                                                   § 3
Som medlem opptas eiere av eiendommer og virksomheter. Også brukere av annen manns eiendom, leietakere, festere og lignende - som i forhold til eieren er ansvarlig for betaling av vannavgift - kan opptas som medlem.

Ved stemmegivning/votering, har hvert medlem 1 -en- stemme. Hvis flere medlemsberettigede på samme grunneiendom, har da hver av disse en stemme.
Dette forutsetter da at vedkommende selv personlig er gjort ansvarlig for/tilsendt faktura for årlig vannavgift. Der hvor grunneier, event. virksomhet (borettslag eller lignende) får utsendt en samlefaktura, anses denne kun som et medlem - med en stemme. Hvor der med bakgrunn i utstedt faktura for flere vannavgifter på samme grunneiendom (for eksempel næringsdrivende/gårdbruker eller lignende- med faktura for vannavgift så vel privat som næringsdel) har vedkommende stemmerett tilsvarende det antall faktura han er ansvarlig for å betale.

De som ønsker tilknytning melder seg til styret som avgjør tilknytningsform.

Ved overdragelse av eiendom/virksomhet, overtar de nye eiere/brukere, medlemmets rettigheter og forpliktelser. Dette gjelder også ansvar for å dekke eventuelle udekkede vannavgifter.

Ved uenighet om fremmøtte på årsmøte har stemmerett eller ikke, avgjøres dette med bindende av den av årsmøtet utpekte møteleder.
   
                                                                    § 4
Medlemskap er gyldig når tilknytningsavgiften i sin helhet er innbetalt, og grunneiererklæring er underskrevet. Vannavgift betales etter lagets fastsatte satser. I hus med flere boenheter skal vannavgift betales av hver boenhet, såfremt utleid. Det nye medlemmet skal ha tilsendt ett eksemplar av vedtektene for laget.
 
                                                                  § 5
Medlem har ikke rett til å la andre koble seg til sin ledning, uten at styret på forhånd har godkjent dette.
Medlem plikter å varsle styret når han vil legge ledning i tillegg til det det er avtalt og betalt for.
Styret bestemmer om det skal gis tillatelse og om det skal betales tilleggsavgift.
 
                                                                  § 6
Medlem kan ikke hindre Låter Vasslag eller nytt medlem å legge ledning over ens eiendom. Ledningen skal, så langt råd er, legges etter medlemmets anvisning.
Grøften skal lukkes forsvarlig og eventuelt gjødsles og tilsåes.
Skader skal utbedres og / eller erstattes.
 
                                                                  § 7
Nye abonnenter bærer selv alle kostnader med legging av ny ledning.
Legging og påkobling skal kun utføres av autorisert rørlegger eller av personer godkjent av styret.
Etter at ledningen er lagt og godkjent, overtar Låter Vasslag ledningen frem til stoppekran, og dermed ansvaret og kostnadene ved reparasjoner og vedlikehold av denne. Skifting og reparasjon av stoppekran skal likevel meldes til driftsansvarlig, som plikter å påse at arbeidet utføres forskriftsmessig. Abonnenten bærer selv kostnadene med dette. Ved påkobling til eksisterende fordelingsledning, har abonnenter som tidligere har hatt kostnadene med legging av denne, rett til refusjon av en forholdsmessig del av kostnadene, fra ny abonnent.

Før slik påkobling, skal Låter vasslag vurdere om ledningen har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne flere abonnenter.
     
Ved oppgradering av eksisterende fordelingsledning, skal Låter vasslag bære kostnadene med dette.
  
                                                                  § 8
Overtredelse av Låter Vasslags vedtekter skal påtales.
Medlem som påfører Låter Vasslag skade, skal utbedre eller erstatte skaden.
 
                                                                 § 9
Ved unnlatelse av å betale vannavgift, skal avstengning skje senest 4 uker etter at siste betalingsvarsel er sendt. Abonnenten mister alle rettigheter i laget inntil forholdet er brakt i orden.
Abonnenten må selv bære kostnadene ved avstengning og gjenåpning av vannet.
  
                                                                  § 10
Låter Vasslag ledes av et styre med 5 medlemmer, valgt på årsmøtet av og blant lagets medlemmer. Årsmøtet velger styrets leder blant det valgte styret. Det velges i tillegg 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år ad gangen.

En valgkomitè bestående av 3 medlemmer velges av årsmøtet for 1 år ad gangen.

Årsmøtet velger i tillegg en revisor, som må være autorisert, til å forestå revisjon av selskapet. Hvis den valgte revisor ikke ønsker å gjøre tjeneste, skal styret ha anledning til å velge en annen.

Lederen sammenkaller til møte når han finner det nødvendig, eller når et styremedlem krever det for en spesiell sak.
Til gyldig vedtak kreves rent flertall.
Det føres protokoll over alle møter og forhandlinger.
Styrets sekretær fungerer som skretær for årsmøtet.
Styret utpeker selv blant styrets medlemmer, det enkelte styremedlems arbeidsområde (sekretær, kasserer eller annet).
Vederlag til styret fastsettes av årsmøtet.
   
                                                                   § 11
Styret skal:
 
 

         -Lede Låter Vasslags virksomhet, tilsette tjenestemenn og fastsette lønn, vilkår 
          og retningslinjer.
 

         -Følge pålegg fra det offentlige og generalforsamlingen.

 
         -Utarbeide budsjett som skal godkjennes av årsmøtet.

          -Sørge for ordentlig regnskapsførsel og legge fram revidert regnskap for  
           godkjenning på årsmøtet.

 
 
 
                                                                 § 12
Låter Vasslag forpliktes rettslig med underskrift av leder og den styret bemyndiger.
 
                                                                 § 13
Årsmøtet er Låter Vasslags øverste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes en gang i året, og senest innen utgangen av april måned.
  
Innkalling skjer gjennom avis, låtervasslag.no og oppslag på butikk. I tillegg opplyses det om årsmøtedato på faktura i januar. Saksliste, årsmelding og revidert regnskap, legges ut på vasslagets hjemmeside: låtervasslag.no. Elektronisk post kan benyttes, dog slik at de uten tilgang til dette kan be om skriftlige saksdokumenter oversendt.

 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av styret senest 10 – ti dager før årsmøtet.
 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling har foregått etter vedtektene og ved rent flertall blant de fremmøtte representanter.
  
                                                                  § 14
Medlemsmøte sammenkalles og ledes av lederen når styret finner det nødvendig, eller når minst 10% av medlemmene krever det for en spesiell sak.
 
                                                                 § 15
Overskudd etter at vanlige driftsutgifter, skatter og avgifter er betalt, skal avsettes og/eller disponeres til fornyelse og utvikling av virksomheten.
 
                                                                 § 16
All tvist mellom Låter Vasslag og dets medlemmer eller abonnenter, som ikke lar seg løse ved mekling, skal avgjøres av voldgiftsrett med bindende virkning for begge parter.
 
                                                                 § 17
Vedtektsendring samt oppløsing av Låter Vasslag, kan kun skje på årsmøter, og krever 2/3 – to tredjedels flertall av fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.
 
Forslag om oppløsing av Låter Vasslag  må være mottatt av styret senest 3 – tre måneder før årsmøtet.
 
                                                                 § 18
Dersom det fattes vedtak om å oppløse Låter Vasslag, velges et likviditetsstyre på - 3 – tre medlemmer, samt to vararepresentanter. Disse velger sin leder og nestleder.
 
Dette styret skal avvikle Låter Vasslags virksomhet og eiendeler, kreve tilgodehavender og betale gjeld.
Alle krav, reglement og pålegg fra det offentlige skal følges.

Eventuelt overskudd etter selskapets likvidering, skal disponeres slik årsmøtet bestemmer.